SARJAT JA MATKAT:

Lauantai 18.7.2020 Sunnuntai 19.7.2020
Sarja Matka km Sarja Matka km Sarja Matka km
D21E 3,5 D21E 4,2 D40 3,0
D21A 3,3 D21A 4,0 D45 2,7
D40 3,1 D20 3,6 D50 2,2
D50 2,8 D18 3,0 D55 2,1
D60 2,3 D16 2,5 D60 1,7
D20 3,3 D14 2,8 D65 1,7
D18 3,1 D12 2,0 D70 1,6
D16 2,8 D12TR 1,7 D75 1,6
H21E 3,8 D10RR 1,7/3,1 D80 1,6
H21A 3,5 H21E 5,1 H40 3,9
H40 3,3 H21A 4,5 H45 3,4
H50 3,2 H20 4,2 H50 3,0
H60 3,1 H18 3,6 H55 2,7
H20 3,5 H16 3,0 H60 2,7
H18 3,3 H14 2,8 H65 2,7
H16 3,2 H12 2,0 H70 2,1
H12TR 1,7 H75 1,6
H10RR 1,7/3,1 H80 1,6