SM-Pitkä, karsinta (03/09/2016) SM-Pitkä, karsinta (03/09/2016)