SM-pitkä, karsinta (07/09/2013) SM-pitkä, karsinta (07/09/2013)